Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego z użyciem strony https://luguvc.com oraz zasady realizacji zawartych za pośrednictwem w/w sklepu umów.

 

Sklep prowadzony jest przez LUG Light Factory Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze

65-127, przy ul. Gorzowskiej 11, NIP 929-17-85-452, REGON 080212116 zarejestrowaną

przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000290498,

 

Użyte w regulaminie definicje oznaczają:

Klient – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego, zawierający czynność prawną związaną bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konto Klienta – prowadzone dla Klienta Sklepu pod unikalną nazwą konto, będące zbiorem danych Klienta Sklepu oraz informacji o jego działaniach w ramach Sklepu Internetowego.

Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego;

Przewoźnik – podmiot lub osoba dostarczająca zamówione przez Klienta Towary;

Regulamin – niniejszy dokument;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

 

1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów (lamp dezynfekcyjnych UV-C) w formie sklepu internetowego pod adresem https://luguvc.com.

2. KUPUJĄCY

Sprzedaż jest kierowana wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego.

3. PRODUKTY

Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

 4. CENY

Wszystkie ceny w sklepie internetowym są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w dniu składania zamówienia. Koszt dostawy podany jest na stronie www przy składaniu zamówienia.

5. FAKTURY

5.1. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym wystawiane są faktury VAT.
5.2. Zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.106), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji Klienta jako nowego użytkownika.

6. ZAMÓWIENIA

6.1. Realizacja zamówienia odbywa się niezwłocznie po wpływie na rachunek Sprzedawcy zapłaty.

6.2. Zapłata następuje w chwili złożenia zamówienia, o ile wybrana opcja zakupu nie przewiduje inaczej. Zapłata uważana jest za dokonaną w przypadku wpływu środków na rachunek Sprzedawcy. Brak zapłaty zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia.

6.3. Zapłata za towar odbywa się poprzez zapłatę za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper.

6.4. W przypadku gdyby realizacja zamówienia nie mogła odbyć się z jakiegokolwiek powodu, Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o powyższym, a ten w terminie 7 dni decyduje czy zamawia inny towar, oczekuje na ustanie przeszkody uniemożliwiającej realizacje pierwotnego zamówienia czy odstępuje od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są niezwłocznie wszelkie wpłacone przez niego kwoty.

6.5. Realizacja zamówienia odbywa się w terminie wskazanym przy składaniu zamówienia. Termin ten podawany jest przed ostateczną akceptacją zamówienia przez Klienta. Sprzedawca realizuje zamówienie w terminie nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych.

6.6. W przypadku towarów oznaczonych jako „promocja”, „wyprzedaż” lub innymi równoważnymi określeniami, o kolejności ich realizacji decyduje termin wpływu zamówienia i środków na ich pokrycie. Ilość towarów objętych w/w akcjami jest ograniczona.

6.7. Zawarcie umowy dokonywane jest po uprzednim podaniu przez Klienta niezbędnych danych, akceptacji regulaminu i kliknięciu w przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

6.8. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży.

7. POTWIERDZENIE

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu maksymalnie 48 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 8:00-16:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. W tym czasie zostanie wysłany do Kupującego e-mail z informacją o terminie wysyłki towaru. W chwili dostarczenia towaru Sprzedawca doręcza także pisemne potwierdzenie zawarcia umowy.

8. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Czas realizacji zamówienia jest ustalany przez Sprzedawcę w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Standardowo nie przekracza on 20 dni roboczych (dla zamówień złożonych do godziny 11:00 danego dnia). W razie braku możliwości realizacji zamówienia w zakreślonym terminie termin ten jest obustronnie ustalany przez Klienta i Sprzedawcę.

9. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)

Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia wliczone są w cenę wysyłki. Klient ponosi koszty wysyłki.

10. PŁATNOŚCI

10.1 Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia. Realizacja zamówienia może obejmować tylko i wyłącznie adresy wysyłkowe (Klienta/Kupującego), które zostały zdefiniowane w profilu użytkownika.

10.2 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6.

10.3 Dostępne formy płatności to karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

10.4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu środków na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ I PROCEDURY REKLAMACYJNE (PROCEDURA REKLAMACYJNA)

11.1 Towary oferowane w sklepie internetowym są objęte gwarancją producenta. Okres i warunki gwarancji oznaczone są dokumencie Ogólne Warunki Gwarancji. Wszelkie dodatkowe informacje odnoszące się do Towarów znajdują się w Karcie Katalogowej.

11.2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, prosimy o jak najszybszy kontakt ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

11.3 W przypadku stwierdzenia, że rzecz sprzedana ma wadę, informację o wystąpieniu wady  należy przesłać na adres e-mail: reklamacje@luguvc.pl

Terminy i warunki przyjęcia zgłoszenia do realizacji precyzują Ogólne Warunki Gwarancji Sprzedawcy.

11.4. Sprzedawca nie odpowiada wobec Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (wyłączenie rękojmi).

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

12.1 Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne. Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń) oraz wystawienia faktury lub rachunku.

12.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, administratorem danych osobowych LUG Light Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-127) przy ul. Gorzowskiej 11, zwana dalej Administratorem.

1) Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w następującym zakresie:
a) w celach marketingowych oraz oferowania usług - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

 1. b) kontaktu telefonicznego i za pośrednictwem poczty elektronicznej w sprawach związanych
  z realizacją umowy - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
 2. c) wykonania umowy - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. d) wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 4. e) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami);
 5. f) archiwalnym i dowodowym — na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych
  z realizacją umowy, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda).

12.3. Korespondencja w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych powinna być kierowana na adres: dane.osobowe@lug.com.pl

12.4. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich nie podanie może uniemożliwić wywiązanie się Strony z postanowień Umowy i kontaktu z Klientem.

12.5. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do:


 1. a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  b) sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 2. c) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 3. d) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RO-DO;
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  f) przenoszenia danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
  g) wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

12.6. Przetwarzane dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

12.7. Dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

12.8. Odbiorcami danych osobowych będą także m.in. spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej LUG, dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczące usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomoc Administratorowi w dochodzeniu należnych roszczeń.

12.9. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez cały okres realizacji umowy oraz czas niezbędny do jej rozliczenia. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa mogą wydłużyć te okresy.


12.10 Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta.

12.11  W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie Newslettera, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.

12.12 Sklep internetowy wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Klienta (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Klienta, z którego dokonano połączenia ze sklepem internetowym i pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia ze sklepem internetowym z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

12.13 Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta, a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi korzystania ze Sklepu internetowego, dostosowywanie Sklepu internetowego do potrzeb i oczekiwań danego Klienta (personalizacja podstron Sklepu internetowego), badanie ruchu Klientów w ramach Sklepu internetowego. Pliki cookies są wykorzystywane są ponadto w celu statystycznym i marketingowym.

12.14 Pliki cookies są wykorzystywane w Sklepie internetowym za zgodą Klienta. Zgoda może zostać wyrażona przez Klienta poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Klienta do przeglądania zawartości Sklepu internetowego. W przypadku, gdy Klient nie wyłączy opcji wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyraził zgodę na ich wykorzystanie.

12.15 Klient korzystający ze Sklepu internetowego może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Sklepu internetowego. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie ze Sklepu internetowego będzie mniej wydajne, Klient nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może to spowodować niepoprawne wyświetlanie stron Sklepu internetowego.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Informacje znajdujące się na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).

13.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.

13.3. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

 14. REKLAMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

Wszelkie reklamacje dotyczące działalności sklepu internetowego należy zgłaszać na adres Sprzedawcy podany w nagłówku niniejszego regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres reklamacje@luguvc.com.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl