Pytania i odpowiedzi
1. Jakich źródeł światła / promieniowania używamy? Czy są to standardowe promienniki, czy rozwiązania LED?
W naszych urządzeniach stosujemy konwencjonalne promienniki rtęciowe UV-C.
2. Jakie są różnice w cenach między promiennikami a LED?
Używanie rozwiązań UVC-LED przy tak dużych natężeniach jest nieuzasadnione ekonomicznie - aby w przypadku diod uzyskać natężenia podobne do nateżeń konwencjonalnych promienników, koszt urządzeń byłby nawet kilkunastokrotnie większy.
3. Kiedy zamierzamy przejść na rozwiązania LED?
Technologia UVC-LED musi stać się bardziej dostępna i uzasadniona ekonomicznie, jeśli tak będzie - zapewne rozważymy produkcję.
4. Jaka są różnice pomiędzy sterylizacją a dezynfekcją pomieszczenia? Jakich określeń należy używać w odniesieniu do promieniowania UV-C?
Sterylizacja czyli wyjaławianie, to jednostkowy proces technologiczny polegający na zniszczeniu wszystkich form mikroorganizmów. Można jej dokonać mechanicznie, fizycznie, bądź chemicznie (najczęściej używa się metod fizycznych). Dezynfekcja czyli inaczej odkażanie, to postępowanie mające na celu niszczenie drobnoustrojów i ich przetrwalników. Ten proces niszczy formy wegetatywne mikroorganizmów, ale nie zawsze usuwa formy przetrwalnikowe. Zdezynfekowany materiał nie musi być jałowy. Najtrafniejszym sformułowaniem określającym działanie urządzeń UV-C będzie dekontaminacja UV-C. Jest to proces polegający na oczyszczeniu z substancji lub patogenów, które zagrażają życiu lub zdrowiu organizmów żywych poprzez bezpośredni z nimi kontakt lub używane sprzęty.
5. Czy urządzenia LUG podczas pracy generują jakieś zapachy?
Jedynie przez pierwsze kilkanaście godzin pracy urządzenia może być odczuwalny zapach nagrzewającej się elektroniki. Zgodnie z przeprowadzonymi przez nas badaniami, jest on znacznie poniżej dopuszczalnej normy i wynosi 0,01 ppm (procent per milion). Po pierwszym użyciu zapach znika.
6. Czy można zmierzyć natężenie ozonu natychmiast po uruchomieniu urządzeń UV-C produkcji LUG?
Firma LUG w urządzeniach PURELIGHT LUG wykorzystuje promienniki UV-C renomowanych producentów, zapewniających brak wytwarzania się ozonu. Potwierdzieliśmy to w naszym laboratorium wykorzystując zgodny z normami i dopuszczony do użytku miernik ozonu.
7. Jak są dekontaminowane patogeny w komorze urządzenia PURELIGHT LUG FLOW? Na jakie stężenie patogenów zostało wykonane badanie z urządzeniem PURELIGHT LUG FLOW?
Patogeny są dekontaminowane poprzez napromieniowanie odpowiednio wysokim natężeniem fali elektromagnetycznej UV-C o długości 254 nm. W urządzeniach PURELIGHT LUG FLOW patogeny dostarczane są do komory dekontaminacyjnej poprzez zapewnienie przepływu powietrza przez wentylator umieszczony wewnątrz urządzenia. Badanie zostało wykonane na stężeniu patogenów na poziomie 1200 jtk/m3 (jtk - jednostka tworząca kolonie).
8. W jaki sposób promieniowanie UV-C wpływa na materiały sztuczne?
Wszystko zależy od konkretnego rodzaju materiału i od dawki, na jaką te tworzywa sztuczne zostały narażone. Promieniowanie UV-C w większości się nie odbija od tego typu materiałów tylko jest przez nie wchłaniane. To może być przyczyną negatywnego oddziaływania światła UV-C na tworzywa sztuczne lub tekstylia.
9. W jaki sposób mierzymy czas naświetlania powierzchni wymagany do uzyskania jej dekontaminacji?
Dawki promieniowania UV-C konieczne do zdezaktywowania poszczególnych szczepów bakterii i wirusów są powszechnie znane. Znając natężenie napromieniowania z radiatorów UV-C, czas jest obliczany za pomocą wzoru: Czas (s)= dawka(J/m2) / natężenie napromieniowania(W/m2). Natężenie podane jest w danych technicznych kart katalogowych dostarczonych przez producena promienników. LUG dodatkowo prowadzi pomiary we własnym laboratorium przy pomocy spektroradiometru.
10. W jaki sposób oceniana jest skuteczność dekontaminacji powietrza w pomieszczeniu po zamontowaniu urządzeń PURELIGHT LUG?
Do kontroli poziomu dekontaminacji stosujemy metody badania czystości mikrobiologicznej powietrza w pomieszczeniach przed użyciem urządzeń FLOW i po ich użyciu. Do badania czystości powietrza używamy mikrobiologicznych próbników czystości powietrza, które zbierają określoną objętość powietrza umieszczając mikroorganizmy w szalkach petriego. W następnym kroku zebrany materiał poddawany jest hodowli w inkubatorach, a w ostatnim etapie zliczane są jednostki tworzące kolonie (jtk/m3). Skuteczność dekontaminacji uzyskuje się poprzez porównanie ilości jtk/m3 przed i po użyciu urządzeń PURELIGHT LUG FLOW. Dodatkowo skuteczność została przebadana w zewnętrznym akredytowanym laboratorium.
11. Jakiego rodzaju zabezpieczeń używamy przy zastosowaniu urządzeń PURELIGHT LUG DIRECT oraz PURELIGHT LUG HYBRID, aby uniknąć napromieniowania przypadkowych osób przebywających w pomieszczeniach?
Posiadamy czujnik ruchu PIR z odwróconą logiką, która pozwala na wyłączenie się urządzenia po wykryciu ruchu.
12. Czy urządzenia PURELIGHT LUG HYBRID mogą zakłócić działanie urządzeń elektrycznych, takich jak komputer czy telefon?
Wszystkie nasze urządzenia są w pełni zgodne z dyrektywą EMC (kompatybilność elektromagnetyczna). Oznacza to, że żaden z naszych produktów nie emituje zakłóceń elektromagnetycznych w ilości, która mogłaby wpłynąć negatywnie na pracę innych urządzeń znajdujących się w pobliżu. Urządzenia PURELIGHT LUG są również odporne na zakłócenia pochodzące z urządzeń znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu. Należy wziąć pod uwagę, że promieniowanie UV-C ma negatywny wpływ na tworzywa sztuczne, z którego mogą być wykonane obudowy urządzeń elektrycznych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pytaniu nr 8.
13. Czy urządzenia mogą być umieszczone w suficie podwieszanym na parterze, tj. za siatką (sufit ażurowy, producent barwa system https://www.barwasystem.pl/sufity-z-siatki-cieto-ciagnionej-/vario-scc)?
Obecnie nie posiadamy wersji urządzenia z możliwością montażu do sufitów podwieszanych. Jeżeli chodzi o montaż urządzeń PURELIGHT LUG DIRECT za siatką to nie jest zalecany, gdyż ograniczy to zasięg promieniowania UV-C.
14. Czy po zastosowaniu urządzeń wg Państwa sugestii można otrzymać jakiś certyfikat dla inwestycji? Czy coś takiego występuje?
Obecnie nie posiadamy usługi certyfikacji.
15. Czy promieniowanie UV z urządzeń PURELIGHT LUG DIRECT dociera w najtrudniej dostępne przestrzenie pomieszczenia?
Aby dekontaminacja z użyciem PURELIGHT LUG DIRECT była w pełni skuteczna, niezbędna jest bezpośrednia ekspozycja powierzchni na promienie UV-C. W przypadku trudno dostępnych miejsc lub przestrzeni ze zmieniającą się zabudową rekomendujemy wykorzystanie urządzenia na stojaku mobilnym.
16. Jaka jest bezpieczna dawka promienia UV-C dla człowieka?
Dla promieniowania UV-C o długości fali 254nm (czyli takie, jakie stosuje firma LUG w urządzeniach PURELIGHT LUG), norma PN-EN ISO 15858 za bezpieczną uznaje dawkę 60J/m2 w wymiarze 40 h na tydzień i 8 h na dobę.
17. Czy jeśli widzę niebieskie światło - to jest to właśnie promieniowanie UV-C?
Nie, promieniowanie UV-C nie należy do zakresu spektrum światła widzialnego. Promieniowanie to jest niewidoczne dla ludzkiego oka. To co widzimy, jest to prążek czerwonego i niebieskiego światła wydzielany przez promiennik i nie należy go utożsamiać z promieniowaniem UV-C.
18. Gdzie najlepiej zamontować urządzenia PURELIGHT LUG FLOW?
Urządzenia przepływowe PURELIGHT LUG FLOW najlepiej zamontować z dala od okien. Rekomendowana wysokość montażu to 2,1 m, urządzeń nie należy instalować w kątach pomieszczeń. Należy zachować dystans minimalny od ścian oraz między samymi urządzeniami około 1,5 m.
19. Jak często należy wymieniać promienniki?
Wymiana powinna nastąpić po upływie 9000 roboczogodzin.
20. Do czego służy licznik zamontowany w urządzeniu PURELIGHT LUG?
Licznik wskazuje całkowity czas pracy urządzenia, dzięki czemu możemy kontrolować żywotność promienników UV-C (wymiana po upływie 9000 roboczogodzin).
21. Co zrobić ze zużytym promiennikiem?
Informacja o tym, jak zutylizować promienniki znajduje się w instrukcji montażowej urządzeń. INFORMACJA KGO W sprawie odbioru zużytych opraw prosimy kontaktować się z Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ELEKTROEKO ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SA 02-457 Warszawa ul. Łopuszańska 95 tel. 22 375 92 60 KRS: 0000256581 nr BDO 000005953 http://www.elektroeko.pl elektroeko@elektroeko.pl
22. Czy po upływie 9000 godzin pracy mogę samodzielnie wymienić promiennik w urządzeniu, czy muszę zatrudnić do tego podwykonawcę ze specjalnymi zezwoleniami?
Wymianę promienników może dokonać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie, aktualne uprawnienia elektryczne.
23. W jaki sposób system klimatyzacji wpływa na efektywność PURELIGHT LUG FLOW?
Włączony system klimatyzacji mechanicznie wymusza ruch powietrza w pomieszczeniu, dzięki czemu może ono efektywniej przedostać się do komory z promiennikiem UV-C w PURELIGHT LUG FLOW.
24. Czy można wyposażyć urządzenie FLOW w większy wentylator np. 120 m3/h?
Stosowanie wentylatora o większym przepływie powietrza, wpłynie na zwiększenie hałasu pracy urządzenia, co sprawi, że użytkowanie urządzenia stanie się uciążliwe - mniej ergonomiczne.
25. Czy urządzenia PURELIGHT LUG FLOW i HYBRID można montować na suficie?
W urządzeniach PURELIGHT LUG FLOW i HYBRID nie ma odpowiedniego mocowania do zamontowania na suficie.
26. Jaka ilość promieniowania skutecznie eliminuje koronawirusa SARS-COV-19 oraz jaki jest wymagany czas pracy urządzenia, aby skutecznie wyeliminować zagrożenie?
Badania wykonane w Boston University School of Medicine pozwoliły ustalić, że dawka 5 mJ / cm2, spowodowała redukcję wirusa SARS-CoV-2 o 99% w ciągu 6 sekund. Na podstawie tych danych ustalono, że dawka 22 mJ / cm2 spowoduje redukcję o 99,9999% w 25 sekund.
27. W niektórych urządzeniach dostępnych na rynku jest standardowo wbudowana funkcja opóźnienia (np. włącza się 45 sekund po wybraniu komendy "włącz"). W jaki sposób uruchomić urządzenia PURELIGHT LUG DIRECT bez tej funkcji, zachowując zasady bezpieczeństwa?
W urządzeniu PURELIGHT LUG DIRECT i HYBRID bez pilota zaleca się montowanie włączników poza zasięgiem promieniowania lub uruchamianie przy zastosowaniu odzieży ochronnej.
28. Dlaczego urządzenia PURELIGHT LUG DIRECT z dodatkowym odbłyśnikiem są droższe? Co to daje?
Odbłyśniki kierunkują promieniowanie UV-C. Wersja bez odbłyśnika ma promieniowanie rozproszone co sprawia, że część energii zostanie wykorzystana do zdekontaminowania powierzchni, do której jest zamontowana (ściana/sufit).
29. Czy urządzenie PURELIGHT LUG DIRECT jest wyposażone w przewód zasilający? Jeśli tak, jakiej jest on długości?
Standardowo urządzenie PURELIGHT LUG DIRECT nie jest wyposażone w przewód zasilający, zasilanie doprowadzane jest bezpośrednio z instalacji budynku.
30. Czy promienniki objęte są gwarancją?
Nie. Promienniki nie są objęte gwarancją.
31. Jaka jest żywotność wentylatora?
Żywotność wentylatora przewidziana jest na 50000 roboczogodzin.
32. Na środku urządzeń PURELIGHT LUG FLOW i HYBRID jest szczelina, przez którą przedostaje się światło. Czy jest ono bezpieczne?
Tak. To jest bezpieczne. Widoczne światło to nie jest promieniowanie UV-C, tylko spektrum światła widzialnego. UV-C jest niewidoczne dla ludzkiego oka. Dawki promieniowania wydostające się przez szczelimy nie przekraczają dopuszczalnych norm, co potwierdzieliśmy badaniami przy użyciu spektroradiometru.
33. W jaki sposób mogę zamówić promienniki przez stronę www? Nie mogę znaleźć kodów ani na stronie głównej ani w katalogu.
Promienniki należy zamawiać kontaktując się bezpośrednio z działem handlowym (doradca dobierze odpowiedni promiennik).
34. Czasy dekontaminacji, po której powierzchnia w pomieszczeniu będzie odkażona podane są tylko dla urządzenia PURELIGHT LUG DIRECT. Dlaczego w przypadku urządzenia PURELIGHT LUG FLOW nie ma takiej informacji?
Urządzenia PURELIGHT LUG DIRECT charakteryzują się bezpośrednią emisją promieniowania UV-C na dekontaminowaną powierzchnię. Zgodnie z udowodnioną i powszechnie zaakceptowaną wiedzą dotyczącą czasu i natężenia promieniowania potrzebnego do praktycznegoo wyeliminowania wirusa SARS-COV2 utrzymującego się na powierzchniach możemy estymować, a później mierzyć rzeczywisty wymagany czas, po którym nastąpi praktyczne wyeliminowanie wirusa. Urządzenia PURELIGHT LUG FLOW zabijają wirusy i bakterie zawieszone w aerozolu poprzez pobieranie powietrza znajdującego się w pomieszczeniu i bezpośrednie promieniowanie wewnątrz urządzeń UV-C. W związku z tym efektywność urządzenia PURELIGHT LUG FLOW definiowana jest nie poprzez czas, ale w stosunku do maksymalnych rozmiarów pomieszczenia, w którym może być zamontowana.
35. Czy istnieje ryzyko, że moje ubrania wyblakną, jeśli będzie na nie skierowane promieniowanie UV-C?
Rekomendujemy niepozostawianie odzieży np. na krzesłach czy wieszakach w dekontaminowanym pomieszczeniu. Włókna z tworzyw sztucznych nie są odporne na działanie promieniowania UV-C.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl